Guest Profile
โปรแกรมสแกนพาสปอร์ตและบัตรประชาชน

Features

• อ่านข้อมูลในพาสปอร์ตและบัตรประชาชนอัตโนมัติ ประหยัดเวลาไม่ต้องพิมพ์ใหม่
• สแกนตัวอักษร (OCR) ข้อมูลในพาสปอร์ตเข้าสู่ช่องข้อมูลต่างๆอัตโนมัติ เช่น หมายเลขพาสปอร์ต, ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, สัญชาติ, เพศ, วันหมดอายุ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเองได้
• เก็บภาพพาสปอร์ต, วีซ่า, บัตรประชาชน และเอกสารสำคัญอื่นๆได้คมชัด รวดเร็ว โดยไม่ต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้แบบเดิมๆ
• ใส่ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ เช่น ที่อยู่, เมือง, ประเทศ, รหัสไปรษณีย์, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น
• เชื่อมต่อข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของโปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรมบริหารโรงแรม, โปรแกรม CRM เป็นต้น
• ค้นหาข้อมูลรวดเร็ว จัดทำรายงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งออกเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ
• ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ค้นหาได้หลายรูปแบบ ทั้งจากชื่อ, นามสกุล, ประเทศ, หมายเลขพาสปอร์ต, ฯลฯ
• จัดทำรายงาน Check in/ out ดูรายงานการเข้าพักได้ทั้งแบบ ตามห้องพัก / ทั้งหมด / ตามตัวอักษรและสามารถเลือกหัวข้อที่จะให้แสดงในรายงานได้เอง
• จัดทำรายงาน รร. 3, รร. 4 สำหรับส่งกระทรวงมหาดไทย (ตาม พ.ร.บ. โรงแรม 2547 มาตรา 35) ได้
• จัดทำ Report for Immigration Bureau สำหรับส่ง ตม. (ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 2522 มาตรา 38) ได้
• Export ข้อมูลออกเป็น Excel, PDF, Multi-PDF, Jpeg ฯลฯ

 

สแกนเนอร์ที่ใช้กับโปรแกรมนี้ได้

 

เหมาะสำหรับ

- สนามบิน
- โรงแรม
- รีสอร์ท
- เกสท์เฮ้าส์
- บริษัททัวร์/ ธุรกิจท่องเที่ยว
- หอพัก / อพาร์ทเมนท์
- สถานฑูต
- รับแลกเงินตราต่างประเทศ
- ธนาคา / สินเชื่อ
- บริษัทจัดหางาน
- โรงพยาบาล
- ศุลกากร/ ตรวจคนเข้าเมือง
- ร้านค้า Duty Free
- ฯลฯ

 

ตัวอย่างรายงาน

รายละเอียดกฏหมาย

พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มาตรา 38
เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรม ที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบ ที่อธิบดีกำหนด
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 หมวด 3 การบริหารจัดการโรงแรม มาตรา 35 ผู้จัดการต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้อง ลงในทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักคนในคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดการ หรือผู้แทน ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายใน ยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก ถ้ารายการซึ่งจะต้องบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก ตามวรรคหนึ่ง ซ้ำกับรายการวันก่อน ให้บันทึกรายการดังกล่าว ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง การบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้เข้าพักลงในบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ต้องบันทึกทุกรายการให้ครบถ้วน ห้ามมิให้ปล่อยช่องว่างไว้โดยไม่มีเหตุผลสมควร บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด