เครื่องสแกนกระเป๋า (Baggage X-Ray Scanner)
UNX5030A (Single Energy)
UNX5030E (Multi Energy)
UNX6040E
UNX6040D (Dual View)
UNX6550
UNX8065
UNX10080
UNX100100A
UNX10080-EX (On-line)
   
เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector)
UNX200A
UNX330
UNX3003B1
 
Cargo X-Ray Scanner
  Logistics X-Ray Security Checkpoint
   
เครื่อง X-Ray อาหาร/พืช (Crop X-Ray Scanner)
RY80
 
เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า ระหว่างอยู่ในกระบวนการผลิต
( Industry NDT X-Ray Scanner)
UNC130 (Precision Casting NDT X-ray Detector)
UNC160 (Automotive Parts NDT X-ray Detector)
UNC225 (General Utilization NDT X-ray Detector)
UNC320
UNC450
UNI160-Y2-D9
Portable X-Ray Flaw Detector