Solution สำหรับการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก

WAC OMR
เครื่องตรวจข้อสอบ/แบบสอบถามอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ

WAC OMR เครื่องตรวจข้อสอบ/แบบสอบถามอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ

WAC OMR Lite
เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก แบบเช่ารายปี คุ้มค่า ราคาประหยัด

เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ
สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก
แบบเช่ารายปี คุ้มค่า ราคาประหยัด

WAC OMR Service
บริการตรวจข้อสอบ, แบบสอบถาม, แบบสำรวจ พร้อมวิเคราะห์ผล

Solution สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน

Classroom Management
โปรแกรมควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องฝึกอบรม รองรับ Windows 8, Wireless

Classroom Management 
โปรแกรมควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องฝึกอบรม
รองรับ Windows 8, Wireless

Language Lab
พัฒนาทักษะทางภาษาในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลได้อย่างมีประสิทธฺภาพ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายพิเศษ คุณภาพของภาพและเสียง ชัดเจน สมจริง

สุดยอดระบบ Language Lab ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายพิเศษ คุณภาพของภาพและเสียง ชัดเจน สมจริง ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solution สำหรับการบริหารบุคคล

HRM (Human Resource Management)
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกความต้องการของงานบุคคล ประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการทำงาน

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR

K28 (Fingerprint Time Attendant)
ระบบบันทึกเวลาซื้อ 1 ได้ถึง 3 : เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ, โปรแกรมคิดเวลา และโปรแกรมคิดเงินเดือนอย่างง่าย

WAC TIME STAMP : K28
เครื่องบันทึกเวลาทำงานด้วยลายนิ้วมือ
ฟรี! โปรแกรมคิดเวลา และคิดเงินเดือนอย่างง่าย

FS21 (Fingerprint Time Attendant & Access Control)
เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและควบคุมการเข้าออก

FS21 (Fingerprint Time Attendant & Access Control)
เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและควบคุมการเข้าออก

IR52D
Wifi Touch Screen Iris Recognition Access Control System

Wifi Touch Screen Iris Recognition Access Control System

Mobile Time Attendant
ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ สำหรับการทำงานนอกสถานที่หรือย้ายพนักงานบ่อยๆ

ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ
สำหรับการทำงานนอกสถานที่หรือย้ายพนักงานบ่อยๆ

IR710
IRIS Recognition Access Controller with Time Attendance

IRIS Recognition Access Controller with Time Attendance

Solution สำหรับการติดตามทรัพย์สินและบุคคล

Beacon Asset Tracking
ระบบติดตามบุคคลและทรัพย์สินเคลื่อนที่ภายในอาคาร

iBeacon Asset Tracking ระบบติดตามทรัพย์สินภายในอาคาร

Beacon Personal Tracking (Indoor Location)
ระบบติดตามบุคคลภายในอาคาร

Beacon Temperature Control
ระบบควบคุมอุณหภูมิ

 

Solution ในการอ่านพาสปอร์ตและบัตรประชาชน

WAC ThaiID : โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

WAC ThaiID : โปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประชาชน

WAC ThaiID & Passport : โปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประชาชนและ PASSPORT

WAC ThaiID & Passport : โปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประชาชนและ PASSPORT

Solution สำหรับการจัดการเอกสาร (Document Management)

Papyrus
ระบบ Workflow , จัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

WAC OCR
โปรแกรมแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษร รองรับหลายภาษา ถูกต้องแม่นยำ รองรับ Barcode Recognition