WAC Test Bank/ Exam Bank

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์


- เป็นฐานข้อมูลที่ดีสำหรับให้อาจารย์ออกข้อสอบ นำไปใช้เป็นการบ้าน, แบบฝึกหัดท้ายบท, สอบย่อย, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค, สอบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
- เป็นฐานข้อมูลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำโจทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา
- รองรับ PC, Notebook, iPad, Tablet Andriod และอุปกรณ์ Smart Device ทุกชนิด
Features
1. ค้นหาข้อสอบได้ง่ายและตรงตามความต้องการ
    - ค้นหาได้จากรายวิชา
    - ค้นหาได้ตามเงื่อนไข
        o ระดับชั้น, กลุ่มสาระ, มาตรฐาน, ตัวชี้วัด, รายวิชา, ฯลฯ
        o ค่า P, R และค่าสถิติอื่นๆ
        o ประเภทของข้อสอบและคำตอบ
        o วันที่นำเข้า, ผู้นำเข้าระบบ
2.เพิ่มข้อสอบเข้าคลัง แบบสร้างข้อสอบใหม่
- ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบใหม่โดยการเพิ่มเองในระบบได้
- กำหนดกลุ่มสาระฯ, หน่วยการเรียนรู้, มาตรฐาน/ตัวชี้วัด, วัตถุประสงค์,คะแนนและรายละเอียดอื่นๆสำหรับข้อสอบแต่ละข้อได้
- รองรับคำถามหลายรูปแบบ ทั้งแบบข้อความ, ภาพ, วีดีโอและเสียง
- รองรับคำตอบหลายรูปแบบ ทั้งแบบปรนัย, อัตนัย, รูปภาพ, วีดีโอและเสียง
- รองรับคำตอบทั้งแบบมีคำตอบที่ถูกได้เพียงข้อเดียวและแบบถูกได้หลายข้อ
- กำหนดเฉลยพร้อมคำอธิบายให้กับคำตอบทั้งข้อที่ถูกและผิด
 
3. เพิ่มข้อสอบเข้าคลัง แบบนำเข้าจากไฟล์ Excel
- อาจารย์สามารถนำเข้าข้อสอบจากไฟล์ Excel ได้
นำเข้า Excel คลังข้อสอบ
 
4. เพิ่มข้อสอบเข้าคลัง แบบนำเข้าจาก WAC Test Online
- อาจารย์สามารถนำเข้าข้อสอบที่ผ่านการสอบจาก WAC Test Online มาแล้วได้
นำเข้าข้อสอบจาก Test Online
 
5. พิ่มข้อสอบเข้าคลัง แบบนำเข้าจาก WAC OMR
- มีบันทึกประวัติการสอบของข้อสอบแต่ละข้อ เช่น ประวัติการนำไปใช้, ประวัติการปรับปรุงข้อสอบ, ค่าความยาก (P), ค่าอำนาจจำแนก (R) ที่ได้จากการสอบแต่ละครั้ง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงข้อสอบครั้งต่อไป
นำเข้า จาก OMR
 
6. ส่งออกข้อสอบที่เลือกจากคลัง
- ส่งไปยัง WAC Test Online – ชุดข้อสอบที่สร้างเสร็จแล้ว สามารถส่งผ่านอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนสอบได้ทันที
- พิมพ์กระดาษโจทย์ทาง Printer – เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมกระดาษข้อสอบ
- บันทึกเป็นไฟล์ Word
Print test, save test
 
OMR Operation Chart
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบ, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ, เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ, เครืองตรวจแบบสอบถาม, เครื่องตรวจข้อสอบ, เครื่องตรวจคำตอบ, เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ, กระดาษคำตอบ, คลังข้อสอบ, เครื่องตรวจข้อสอบแบบฝน, omr, optical mark recognition, เครื่อง OMR, คลังข้อสอบ, สอบออนไลน์, test online, test storage, คลังข้อสอบ, test bank, exam bank, knowledge base, knowledge bank, บทเรียนออนไลน์, lesson online, chapter online, exam online, past exam, ข้อสอบเก่า