WAC Test Online/ Exam Online

ระบบสอบออนไลน์


- ออกข้อสอบได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพ, เสียง, ข้อความและวีดีโอ
ทำให้ประเมินผลนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
- ประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบและประหยัดค่าพิมพ์กระดาษโจทย์
- ใช้ง่าย ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม ปลอดภัย มีระบบป้องกันการลอกข้อสอบ
- เหมาะสำหรับสถานศึกษาทุกระดับและองค์กรทั่วไป
- ตรวจและวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ แสดงผลในรูปแบบกราฟและค่าสถิติต่างๆ
- ทำข้อสอบผ่านเวบ รองรับ PC, Notebook, iPad, Tablet Andriod และอุปกรณ์ Smart Device ทุกชนิด
Features
1. สร้างข้อสอบใหม่ได้เอง ง่าย ไม่ยุ่งยาก
    - สร้างข้อสอบใหม่จากในระบบ
          o กำหนดชุดข้อสอบ, ระดับชั้น, ชื่อวิชา, รหัสวิชา, ฯลฯ ได้เองตามต้องการ
    - เลือกจากคลังข้อสอบ (WAC Test Bank)
          o ค้นหาและปรับปรุงข้อสอบเดิมในคลังเพื่อนำมาทำเป็นข้อสอบใหม่ สามารถสลับข้อ สลับตัวเลือกได้ไม่จำกัดจำนวนชุด
          o เลือกตามคุณสมบัติ เช่น กลุ่มสาระวิชา, บทความ, ค่าความยากง่าย, มาตรฐาน, ตัวชี้วัด และประเภทข้อสอบ
    - นำเข้าจากไฟล์
          o นำเข้าได้ทั้งจากไฟล์ Word และ Excel
2. กำหนดรายละเอียดอื่นๆของชุดทดสอบ
- แก้ไขโจทย์-ตัวเลือกได้
- รองรับคำถาม-คำตอบทั้งแบบ ภาพ, เสียง, ข้อความและวีดีโอ
- กำหนดชุดคำตอบ สลับตัวเลือก เพื่อป้องกันการลอกได้
- กำหนดวัตถุประสงค์, คะแนน, คำตอบที่ถูกต้องพร้อมคำอธิบาย
- กำหนดตารางสอบ, ระยะเวลาสอบ, วิชาที่สอบได้
 
3. นักเรียนทำการสอบผ่านระบบ
- นักเรียนเลือกทดสอบกับชุดทดสอบในแต่ละชุดได้
- ระบบจะใช้เวลาจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้นักเรียนทุกคนสอบพร้อมกัน
- ระหว่างการสอบ จะมีการแสดงเวลาให้ทราบ ได้แก่ เวลารวมการสอบ, เวลาที่ใช้ไป และเวลาคงเหลือ
- ขณะทดสอบ หากผู้สอบเกิดความไม่แน่ใจและต้องการกลับมาทบทวนใหม่ สามารถคลิกที่ปุ่ม “ไม่แน่ใจ” เพื่อทำสัญลักษณ์ให้กลับมาทบทวนอีกครั้ง
- มีระบบจับเวลา กำหนดได้ว่าให้ผู้สอบเห็นข้อสอบเวลาใด และเก็บคำตอบทันทีที่หมดเวลา
 
4. ตรวจและวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ
- กรณีที่นักเรียนทำข้อสอบผ่านเวบสามารถตรวจ, วิเคราะห์ผลการสอบในรูปคะแนน กราฟ และค่าสถิติต่างๆ และจัดทำรายงานได้ทันที
- กรณีนักเรียนตอบในกระดาษคำตอบ อาจารย์สามารถนำผลสอบในรูป Excel file เข้าสู่ระบบเพื่อออกรายงาน หรือถ้าตรวจด้วย WAC OMR สามารถนำเข้าผลการสอบเข้าสู่ระบบได้ทันที
- อาจารย์สามารถทราบผลการสอบในรูปคะแนน กราฟ และค่าสถิติต่างๆ เช่น ค่าความยาก (P),ค่าอำนาจจำแนก (R), ตัวลวง, คุณภาพข้อสอบ เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงคำถามคำตอบในการสอบครั้งต่อไป
- รายงานผลการสอบของนักเรียนตามกลุ่มสาระ วิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้
- รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคลรวมทั้งสามารถดูข้อที่นักเรียนเลือกตอบได้
- รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนล่าสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้
- รายงานลําดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละกลุ่มสาระ วิชาของทั้งชั้น
- รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด
- สามารถตรวจข้อสอบโดยใช้เฉลยข้อที่ถูกที่ครูได้กําหนด และสามารถออกผลการสอบให้ทันที
OMR Operation Chart
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบ, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ, เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ, เครืองตรวจแบบสอบถาม, เครื่องตรวจข้อสอบ, เครื่องตรวจคำตอบ, เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ, กระดาษคำตอบ, คลังข้อสอบ, เครื่องตรวจข้อสอบแบบฝน, omr, optical mark recognition, เครื่อง OMR, คลังข้อสอบ, สอบออนไลน์, test online, test storage, คลังข้อสอบ, test bank, exam bank, knowledge base, knowledge bank, บทเรียนออนไลน์, lesson online, chapter online, exam online, past exam, ข้อสอบเก่า