Passport & ID Card Scanner
เครื่องสแกนพาสปอร์ต/ บัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด

ตรวจสอบพาสปอร์ตปลอมได้


ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด
ทำรายงานได้ตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 และ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง


-
ตรวจสอบพาสปอร์ตปลอมจากลายน้ำบนหน้าพาสปอร์ต ด้วยเทคโนโลยีการสแกน UV (Option สำหรับ X150 เท่านั้น)
- ข้อมูลจากพาสปอร์ตและบัตรประชาชนจะถูกนำเข้าในโปรแกรม Guest Profile โดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์รายงาน ส่งกระทรวงมหาดไทย และ ตม. ทุกวัน ประหยัดเวลาและ ลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี
-
จัดทำรายงานตามรูปแบบ รร.3, รร.4 และ ตม. ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฏหมายกำหนด
- ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อส่งเข้าระบบของ
กระทรวง มหาดไทย และ ตม. ได้ทันที
- เก็บภาพใบหน้าและข้อมูลผู้เข้าพักตามพาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชน โดยไม่ต้องเก็บสำเนากระดาษ
- เหมาะสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ หอพัก อพาร์ทเมนท์ รับแลกเงินต่างประเทศ ธนาคาร สินเชื่อ เงินกู้ ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ การแลกบัตรเข้า-ออก ระบบสมาชิก สถานฑูต ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ฯลฯ

Features

ตรวจสอบพาสปอร์ตปลอม
(เฉพาะเครื่องสแกนพาสปอร์ตรุ่น X150 เท่านั้น)
• ตรวจสอบพาสปอร์ตปลอมด้วยการสแกน UV ทำให้เห็นลายน้ำบนหน้าพาสปอร์ตอย่างชัดเจน ดูได้ว่าปลอมหรือไม่

 
อ่านข้อมูลในพาสปอร์ตและบัตรประชาชนอัตโนมัติ ประหยัดเวลาไม่ต้องพิมพ์ใหม่
• สแกนตัวอักษร (OCR) ข้อมูลในพาสปอร์ตเข้าสู่ช่องข้อมูลต่างๆอัตโนมัติ
เช่น หมายเลขพาสปอร์ต, ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, สัญชาติ, เพศ, วันหมดอายุ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเองได้
• เก็บภาพพาสปอร์ต, วีซ่า, บัตรประชาชน และเอกสารสำคัญอื่นๆได้คมชัด รวดเร็ว โดยไม่ต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้แบบเดิมๆ
• ใส่ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ เช่น ที่อยู่, เมือง, ประเทศ, รหัสไปรษณีย์, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น
• เชื่อมต่อข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของโปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรมบริหารโรงแรม, โปรแกรม CRM เป็นต้น
   
ค้นหาข้อมูลรวดเร็ว จัดทำรายงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งออกเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ
• ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ค้นหาได้หลายรูปแบบ ทั้งจากชื่อ, นามสกุล,
ประเทศ, หมายเลขพาสปอร์ต, ฯลฯ • จัดทำรายงาน Check in/ out ดูรายงานการเข้าพักได้ทั้งแบบ ตามห้องพัก / ทั้งหมด / ตามตัวอักษรและสามารถเลือกหัวข้อที่จะให้แสดงในรายงานได้เอง
• จัดทำรายงาน รร. 3, รร. 4 สำหรับส่งกระทรวงมหาดไทย (ตาม พ.ร.บ. โรงแรม 2547 มาตรา 35) ได้
• จัดทำ Report for Immigration Bureau สำหรับส่ง ตม. (ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 2522 มาตรา 38) ได้
• Export ข้อมูลออกเป็น Excel, PDF, Multi-PDF, Jpeg ฯลฯ
   
ตัวอย่างรายงาน
ตัวอย่างรายงานส่ง ตม. ในรูปแบบที่เป็นไฟล์ Excel พร้อมส่ง
ตัวอย่าง รร. 4 ตามแบบกระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบที่เป็นไฟล์ Excel พร้อมส่ง
 
รายละเอียดกฏหมาย
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
มาตรา 38 เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
ตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรม ที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบ ที่อธิบดีกำหนด
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 หมวด 3 การบริหารจัดการโรงแรม มาตรา 35
ผู้จัดการต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้อง ลงในทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักคนในคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดการ
หรือผู้แทน ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก ถ้ารายการซึ่งจะต้องบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก
ตามวรรคหนึ่ง ซ้ำกับรายการวันก่อน ให้บันทึกรายการดังกล่าว ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง การบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้เข้าพักลงในบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ต้องบันทึกทุกรายการให้ครบถ้วน ห้ามมิให้ปล่อยช่องว่างไว้โดยไม่มีเหตุผลสมควร บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
   
Specification
 
Specification SecureScan X150 SecureScan x50
Optical Resolution (DPI) 5M Pixel 5M Pixel
Readable document    
   - TD1 (85.6 X 54 MM.) Yes Yes
   - TD2 (105 X 74 MM.) Yes Yes
   - MRP (125 X 88 MM.) Yes Yes
Scan Modes    
   - White Light Yes Yes
   - IR Yes No
   - UV Yes No
Output Resolutions 300/400/500/600 Dpi 300/400/500/600 Dpi
Scan Areas Max. 127 x 95 mm. Max. 127 x 95 mm.
Connection Interface USB 2.0 UB 2.0
Power Source Wall Power (24 V/ 0.75A) BUS Power (5V/0.5A)
Extra Connection Interface USB Hub
(USB 2.0 port x 2)
USB Hub
(USB 2.0 port x 2)
Weight (g/ kg/ lbs) Approx. 1.7 kgs. Approx. 1.7 kgs.
Dimensions (W x D x H) 200 x 200 x 119 mm. (Without Cover)
200 x 200 x 190 mm. (With Cover)
200 x 200 x 119 mm. (Without Cover)
200 x 200 x 190 mm. (With Cover)
Contactless IC Reader (RFID) No No
Indicators Power/ Ready Power/ Ready
Buzzer Yes Yes
Support OS Win XP/ Vista/ 7/ 8 Win XP/ Vista/ 7/ 8
     
   

Smart Card Reader CI 691 Plus --> คลิกที่นี่