Passport & ID Card Scanner
เครื่องสแกนพาสปอร์ต/ บัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด

ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด ทำรายงานได้ครบตาม
พ.ร.บ.โรงแรม 2547 และ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 2522

- ข้อมูลจากพาสปอร์ตและบัตรประชาชนจะถูกนำเข้าในโปรแกรม Guest Profile โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์รายงานส่งกระทรวงมหาดไทย และ ตม. ทุกวัน ประหยัดเวลาและ ลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี
-
จัดทำรายงานตามรูปแบบ รร.3, รร.4 และ ตม. ได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฏหมายกำหนด
- ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อส่งเข้าระบบของกระทรวง มหาดไทย และ ตม. ได้ทันที
- เก็บภาพใบหน้าและข้อมูลผู้เข้าพักตามพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนโดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร
- เหมาะสำหรับ โรงแรม, รีสอร์ท, เกสท์เฮ้าส์, หอพัก, อพาร์ทเมนท์, รับแลกเงินต่างประเทศ, ธนาคาร, สินเชื่อ, เงินกู้, ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, การแลกบัตรเข้า-ออก, ระบบสมาชิก, ฯลฯ

Features

อ่านข้อมูลในพาสปอร์ตและบัตรประชาชนอัตโนมัติ ประหยัดเวลาไม่ต้องพิมพ์ใหม่
• สแกนตัวอักษร (OCR) ข้อมูลในพาสปอร์ตเข้าสู่ช่องข้อมูลต่างๆอัตโนมัติ
เช่น หมายเลขพาสปอร์ต, ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, สัญชาติ, เพศ, วันหมดอายุ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเองได้
• เก็บภาพพาสปอร์ต, วีซ่า, บัตรประชาชน และเอกสารสำคัญอื่นๆได้คมชัด รวดเร็ว โดยไม่ต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้แบบเดิมๆ
• ใส่ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ เช่น ที่อยู่, เมือง, ประเทศ, รหัสไปรษณีย์, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น
• เชื่อมต่อข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของโปรแกรมอื่น เช่น โปรแกรมบริหารโรงแรม, โปรแกรม CRM เป็นต้น
   
ค้นหาข้อมูลรวดเร็ว จัดทำรายงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งออกเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ
• ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ค้นหาได้หลายรูปแบบ ทั้งจากชื่อ, นามสกุล,
ประเทศ, หมายเลขพาสปอร์ต, ฯลฯ • จัดทำรายงาน Check in/ out ดูรายงานการเข้าพักได้ทั้งแบบ ตามห้องพัก / ทั้งหมด / ตามตัวอักษรและสามารถเลือกหัวข้อที่จะให้แสดงในรายงานได้เอง
• จัดทำรายงาน รร. 3, รร. 4 สำหรับส่งกระทรวงมหาดไทย (ตาม พ.ร.บ. โรงแรม 2547 มาตรา 35) ได้
• จัดทำ Report for Immigration Bureau สำหรับส่ง ตม. (ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 2522 มาตรา 38) ได้
• Export ข้อมูลออกเป็น Excel, PDF, Multi-PDF, Jpeg ฯลฯ
   
ตัวอย่างรายงาน
ตัวอย่างรายงานส่ง ตม. ในรูปแบบที่เป็นไฟล์ Excel พร้อมส่ง
ตัวอย่าง รร. 4 ตามแบบกระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบที่เป็นไฟล์ Excel พร้อมส่ง
 
รายละเอียดกฏหมาย
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
มาตรา 38 เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
ตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรม ที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบ ที่อธิบดีกำหนด
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547 หมวด 3 การบริหารจัดการโรงแรม มาตรา 35
ผู้จัดการต้องจัดให้มีการบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้อง ลงในทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักคนในคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดการ
หรือผู้แทน ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก ถ้ารายการซึ่งจะต้องบันทึกลงในทะเบียนผู้พัก
ตามวรรคหนึ่ง ซ้ำกับรายการวันก่อน ให้บันทึกรายการดังกล่าว ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง การบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้เข้าพักลงในบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ต้องบันทึกทุกรายการให้ครบถ้วน ห้ามมิให้ปล่อยช่องว่างไว้โดยไม่มีเหตุผลสมควร บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
   
Specification
Plustek OpticSlim550 (OS550)
Scanning Type CIS
Optical Resolution 600 dpi
Hardware Resolution 600 x 600 dpi
Scan modes Color : Input 48-bit; Output 24-bit
Grayscale : Input 16-bit; Output 8-bit
Black & White : 1-bit
Light source LED
Scanning Speed 3.4 sec (Color Mode, 200 dpi, A5)
Scanning Area 216 x 150 mm (8.5” x 5.9”)
Action button Copy, File, Scan, OCR, Custom
Power supply 15 Vdc / 1.0 A
Interface USB 2.0
Net Weight 1.2 Kgs
Dimensions (W x D x H) 270 x 270 x 40 mm (10.6" x 10.6" x 1.6")
Protocols TWAIN
OS Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 10
   

Smart Card Reader CI 691 Plus --> คลิกที่นี่