Classroom Management V.8

โปรแกรมควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะ
สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องฝึกอบรม

รองรับ Windows 8, Wireless
โปรแกรมควบคุมเครืองลูกข่าย


• ช่วยควบคุมความตั้งใจของผู้เรียน
• อาจารย์เพียงคนเดียวสามารถสอน และควบคุมการเรียนของผู้เรียนทั้งห้องได้แบบ 1 : 1 โดยไม่ต้องใช้ผู้ช่วยสอนหลายคน
• ควบคุมความตั้งใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
• รองรับการสอนในทุกช่วง ตั้งแต่ ก่อนสอน, ขณะสอน, ฝึกปฏิบัติ จนถึงทดสอบ
• ไม่ต้องใช้อุปกรณ์การสอนราคาแพง
• คุ้มค่า ราคาประหยัด
• รองรับWin 2000, 2003, XP, Vista, 2008, 7, 8

 
Main Features
Interactive Teaching & Learning
High Speed Screen Broadcast
• แพร่ภาพหน้าจอและเสียงเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือ
ทุกเครื่องพร้อมกันได้
• บันทึกหน้าจอและเสียงจากไมโครโฟนของเครื่องผู้สอนสำหรับนำไปศึกษาต่อหลังเลิกเรียนได้
Student Demonstration
• ผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่สอนเพื่อนๆหรือสาธิตการทำงาน
แทนผู้สอนได้ โดยในขณะสอนสามารถส่งภาพหน้าจอของผู้เรียนคนนั้นไปยังเครื่องผู้เรียนคนอื่นๆ และพูดพร้อมๆกับสาธิตได้
File Management
• ส่งไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการในเครื่องผู้เรียนได้
• รับไฟล์จากเครื่องผู้เรียนเวลาใดก็ได้
• ผู้เรียนส่งไฟล์ยังเครื่องผู้สอนในขณะทำการสอนอยู่ได้
Multiple Voice Interaction
• กระจายเสียงจากผู้สอนไปยังผู้เรียนที่ต้องการได้
• ผู้สอนและผู้เรียนสนทนากันในขณะเรียนได้
• ตรวจสอบเสียงของผู้เรียนได้แบบ Real-time
Login Mode Management
• ผู้เรียนเลือกผู้สอนที่จะล็อคอินได้
• เครื่องผู้เรียนติดต่อกับเครื่องผู้สอนที่อยู่ใน Channel เดียวกันได้โดยอัตโนมัติ
Message
• ผู้สอนและผู้เรียนส่งไฟล์หากันได้
Camera
• ต่อเวบแคมกับเครื่องผู้สอนเพื่อแพร่ภาพการสอนจากกล้องไปยังเครื่องผู้เรียนได้
Net Movie
• ผู้สอนสามารถสั่งเล่นซีดี, ดีวีดี หรือไฟล์มีเดียชนิดต่างๆจากเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมกันได้โดยไม่กระตุก มีฟังก์ชั่นการสั่งงานเหมือนกับเครื่องเล่นวีซีดีโดยทั่วไป
Group Collaboration
Group Teaching
• ผู้สอนสามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อทำการสอนกันเอง
ภายในกลุ่มได้
• ผู้สอนสามารถตั้งฟังก์ชั่นที่ต้องใช้การสอนให้กับหัวหน้ากลุ่มได้
Group Chat
• ผู้สอนสามารถสื่อสารกับผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันได้ผ่านข้อความ, การวาด และเสียงจากไมโครโฟน
Topic Chat
• ผู้สอนสามารถสร้างหัวข้อในการสนทนาได้หลายหัวข้อและผู้เรียนจะเลือกเข้าร่วมการสนทนา
ในหัวข้อใดก็ได้
Effective Control & Assist
Monitor & Control
• ตรวจสอบหน้าจอเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดในหน้าจอเดียว
• ควบคุมเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดได้
• ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนโดยการรีโมทหน้าจอได้
Student Policy
• ห้ามและอนุญาตให้ใช้งาน เวบไซต์, แอพพลิเคชั่น, USB, CD และเครื่องพิมพ์ที่กำหนดไว้ได้
Silence
• ผู้สอนสามารถล็อคหน้าจอเครื่องผู้เรียนไม่ให้ทำงานอื่นได้ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเท่านั้น
• ผู้สอนสามารถล็อคเม้าส์และคีย์บอร์ดเครื่องผู้เรียนในเวลาเดียวกันได้
Student Registration
• ก่อนทำการสอน ผู้เรียนต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลของตนก่อนจึงจะเรียนได้
Remote Command
• ผู้สอนสามารถทำการ รีบูท, ปิดเครื่องผู้เรียน, เปิด-ปิดโปรแกรม และเปิดเวบไซต์ โดยการรีโมทเครื่องผู้เรียนจากเครื่องผู้สอน
Remote Setting
• ตั้งค่าต่างๆในเครื่องผู้เรียนได้ตามต้องการ โดยการรีโมท เช่น Display,
• ล็อค Process ในเครื่องผู้เรียน เพื่อป้องกันผู้เรียนปิดโปแรกรม และไม่ยอมเรียน
• ล็อคหน้าจอเครื่องผู้เรียนหลังจากเน็ตเวิร์คขาดการติดต่อ
Assessment
Standard Quiz
• สามารถสร้างกระดาษคำตอบในระบบได้ รองรับรูปแบบคำถามได้ 4แบบ ได้แก่ ตัวเลือก, ถูก-ผิด, เขียนตอบ และ เติมคำในช่องว่าง
• ส่งข้อสอบไปยังเครื่องผู้เรียนและเริ่มทำการสอบได้ทันที
• หลังจากเก็บกระดาษคำตอบแล้วสามารถตรวจและรวมผลคะแนน พร้อมส่งผลการสอบกลับไปยังผู้เรียนได้อัตโนมัติ
Quiz by Answer Sheet
• ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบจากโปรแกรม Word และนำเข้ามาภายในโปรแกรมได้
• ส่งออกผลการสอบของผู้เรียนแต่ละคนได้รูปแบบของ Html
Survey
• ผู้สอนสามารถทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการให้ตอบคำถามเพียงคำถามเดียว
• ทราบผลทันทีเมื่อหมดเวลา
System Requirement
Operating System :
Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ Server 2008
Teacher side :
Minimum Requirements CPU P4 2.8G, 1Gbytes Memory, 128Mbytes Display Card

Recommended Requirements CPU Core 2 E6300, 2Gbytes Memory, 256Mbytes Display Card
Student side :
Minimum Requirements CPU Celeron 1G, 512Mbytes Memory, 128Mbytes Display Card

Recommended Requirements CPU Core 2 E4300, 1Gbytes Memory, 128Mbytes Display Card
Network Requirements :
Cable Network:
10Mbytes/100Mbytes/1000Mbytes Shared Network or Switched Network

Wireless Network:
802.11b/g/n Wireless Network
 
โปรแกรมควบคุมห้องเรียน, โปรแกรมควบคุมเครื่องลูกข่าย, โปรแกรมช่วยสอน, class management, classroom management, lock mouse, lock keyboard, ล็อคหน้าจอ, ล็อคเม้าส์, ล็อคคีย์บอร์ด, multimedia software, education software