- ตรวจและวิเคราะห์ผลสอบได้ถูกต้องแม่นยำ
- มีระบบกระจายงาน แบ่งงานกันทำได้ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว
- เก็บภาพกระดาษคำตอบได้ชัดเจน ตรวจสอบย้อนหลังได้
- มีระบบแยกชุดข้อสอบ ป้องกันการลอกข้อสอบได้เป็นอย่างดี
- ออกแบบและพิมพ์กระดาษคำตอบเองได้ สรุปรายงาน ผลคะแนน ค่าสถิติ และ ค่าวิเคราะห์ข้อสอบ
- รองรับคำตอบและการคิดคะแนนทุกประเภท
- ตรวจกระดาษคำตอบทั้งแบบ A4, A5, แบบหน้าเดียว, แบบหน้า-หลัง และแบบสอบถามที่เป็นชุด
- รองรับ กระดาษคำตอบแบบที่มีหลายส่วนในหน้าเดียวกัน หรือหลายวิชาในหน้าเดียวกันได้ และแยกวิเคราะห์จุดประสงค์ให้อัตโนมัต
- ใช้ง่าย ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ

รุ่นของ WAC OMR

WAC OMR รุ่น PRO สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานขนาดใหญ่

 

WAC OMR Lite สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานขนาดเล็ก

 

WAC OMR Service บริการตรวจข้อสอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

A4 - Single choice

A5 - หลายวิชา/หลายส่วนใน 1 หน้า

A5 - ตอบตัวเลข

A5 - ตอบแบบเชื่อมโยง

A5 - กระดาษคำตอบแบบมี 2 หน้า หรือแบบสอบถามเป็นชุด

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้ OMR

 

 

 

Contact us

Tel. 02-5303809-10, 02-5399352, 02-5381038, 086-3779646
Fax. 02-5383098
Skype : krataicyber
E-mail : sales@wacinfotech.com

Line ID : @wacresearch
Twitter : @wacinfotech
IG : wacinfotech
Youtube Channel : wacresearch

Follow us