Thai l Eng

.ขั้นตอนการขอรับบริการ

กรณีที่ท่านต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสินค้าใด กรุณาส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. รุ่นของสินค้าที่รับบริการ
2. ซื้อไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ซื้อจากบริษัทใด
3. อาการของปัญหา พร้อม capture หน้าจอที่เกิดปัญหามาด้วย ความถี่ของปัญหานั้น หรือเงื่อนไขอื่นๆที่ทำให้เกิดปัญหานั้น
4. ส่งอีเมล์มาที่ tai02@wacinfotech.com
5. บริษัทฯจะส่งวิธีแก้ปัญหากลับทางอีเมล์หรือมีพนักงานติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
6. ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาผ่านอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ได้ อาจต้องมีการรีโมทหน้าจอ เพื่อแก้ไข หรือออกไปให้บริการนอกสถานที่ หากจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ทางบริษัทจะแจ้งล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
- เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาลงโปรแกรม TeamViewer โดยดาวน์โหลดได้จาก http://www.teamviewer.com/th/index.aspx