WAC OMR SERVICE
บริการตรวจข้อสอบพร้อมวิเคราะห์ผลการสอบ

• สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาตรวจเอง เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่พอในการตรวจเอง
• กระดาษคำตอบมีทั้งแบบมาตรฐานและสั่งทำตามแบบที่ต้องการ
• ออกแบบกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับข้อสอบได้ (ตอบแบบตัวเลือก, ตอบตัวเลข, ตอบแบบเชื่อมโยง)
• บริการพิมพ์กระดาษคำตอบที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ราคาถูก
• ตรวจรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ไม่ต้องซื้อเครื่องตรวจราคาแพง
• ปลอดภัย เชื่อถือได้ ข้อมูลไม่รั่วไหล
• วิเคราะห์ผลการสอบ, ค่าทางสถิติที่ต้องใช้ พร้อมจัดทำรายงานได้ทันทีในรูปแบบ Excel, PDF และกราฟ
• ตรวจได้ทั้งข้อสอบ, แบบสอบถาม, แบบสำรวจ หรืองานที่ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากๆ

เหมาะสำหรับ

• การสอบคัดเลือกเรียนต่อ
• การสอบกลางภาค
• การสอบเก็บคะแนน/ สอบย่อย
• การสอบวัดผลในสถาบันกวดวิชา
• การสอบคัดเลือกเข้าทำงาน
• การสอบประเมินผลพนักงาน
• การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ, คณิต ฯลฯ
• Pre test/ Post test
• แบบสอบถามความพึงพอใจ
• แบบประเมินผลคุณภาพสินค้า
• แบบประเมินผลความรู้/ความชำนาญในสายงาน ในโรงงาน
• แบบสำรวจ/ วิจัยทางการตลาด
• โพลสำรวจความคิดเห็น
• ตรวจผลเลือกตั้ง/ โหวต
• แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
• ฯลฯ

บริการกระดาษคำตอบ

• มีกระดาษคำตอบทั้งแบบ A4 และ A5 เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
• บริการออกแบบกระดาษคำตอบตามแบบที่ต้องการ
• บริการพิมพ์กระดาษคำตอบ

ชนิดรายงานสำหรับการสอบ

1. รายงานแสดงตัวเลือกที่ผู้สอบเลือกตอบ (.xls)
- แสดงคำตอบที่ถูกต้อง และคำตอบที่ผู้เรียนเลือกตอบ พร้อมแสดงว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิด
2. รายงานแสดงคะแนนของผู้สอบ (.xls)
- แสดงผลคะแนนของผู้สอบแต่ละคนว่าแต่ละข้อได้คะแนนเท่าไหร่
3. กราฟแสดงผู้เลือกที่ผู้สอบเลือกตอบ (.jpg)
4. รายงานคะแนนตามรายวิชา-วัตถุประสงค์ (.xls)
- แสดงคำตอบของผู้เรียนแยกตามวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนต้องพัฒนาความรู้ในด้านใด
5. รายงานสถิติของผู้สอบ (.xls)
- แสดงค่าสถิติที่จำเป็นต้องใช้วิเคราะห์ของผู้เรียนแต่ละคน
6. กราฟฮิสโตแกรม (.jpg)
7. รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายจำแนกแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ (.xls)
- รายงานค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือกแต่ละข้อว่าควรแก้ไข, ปรับปรุง หรือเก็บไว้ใช้ต่อได้ เพื่อใช้ในการออกข้อสอบครั้งต่อไป
8. รายงานสรุปค่าสถิติ แบบประเมินอิงกลุ่ม และ แบบประเมินอิงเกณฑ์ (.xls)

ชนิดรายงานสำหรับแบบสอบถาม/วิจัย

รายงานแบบสอบถาม (No, ค่าเฉลี่ย, SD, แปลผล, N, Error) (.xls)

 


Follow us at