Solution การอ่านบัตร สำหรับ Web App

WAC Web Socket

ชุดคำสั่งการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, พาสปอร์ต, e-passport, ลายนิ้วมือ และเครื่องสแกนเอกสาร เพื่อนำไปแสดงผลในหน้าเวบ


 

Follow us