WAC Visitor Pass
ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ

พิเศษ 29,500 บาท เท่านั้น

 • - ปลอดภัย เพราะเก็บภาพและข้อมูลผู้มาติดต่อได้อย่างละเอียด
  - เล็กกะทัดรัด ใช้ง่าย หมดปัญหาบัตรหาย แลกบัตรผิด
  - เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านบัตรประชาชน, เครื่องอ่านใบขับขี่, พริ้นเตอร์ ฯลฯ
  - เหมาะสำหรับ อาคารสำนักงาน, โรงงาน, ศูนย์แสดงสินค้า, สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญต่างๆ

คุณสมบัติ WAC Visitor Pass

 • ใช้ง่าย ทำงานรวดเร็ว ลดความผิดพลาด
  - แค่เปิดเครื่อง ก็ใช้งานได้ทันที
  - ใช้ง่าย แค่สแกนก็บันทึกรายละเอียดผู้มาติดต่อได้ทันที โดยถเพิ่มรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น ทะเบียนรถ, แผ่นกที่มาติดต่อ เป็นต้น
  - ข้อมูลจากบัตรประชาชนและใบขับขี่ จะถูกอ่านและส่งไปยังโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ หมดปัญหาการกรอกข้อมูลผิด

  หมดปัญหาบัตรหาย แลกบัตรผิด
  - ไม่จำเป็นต้องเก็บบัตรตัวจริง เพราะใช้การสแกนข้อมูลจากบัตรเข้าสู่ระบบจึงหมดปัญหาบัตรหาย แลกบัตรผิด
  - เพิ่มลายน้ำลงในไฟล์ภาพบัตรได้
  ป้องกันเหตุร้าย
  - ระบบมีการเก็บข้อมูลผู้มาติดต่ออย่างละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล, ภาพถ่ายขาเข้า, วันเวลาที่มาติดต่อ, ภาพเอกสารสำคัญที่ใช้ เป็นต้น ทำให้เมื่อเกิดเหตุร้ายจึงตรวจสอบย้อนหลังได้รวดเร็ว
 • - บันทึกภาพผู้มาติดต่อหรือรถขาเข้า เพื่อเปรียบเทียบกับขาออกได้เพื่อป้องกันการสวมรอยหรือลักขโมย
 • - เปรียบเทียบผู้มาติดต่อกับ Black list เพื่อช่วยคัดกรองว่าผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
 • รายงาน
  จัดทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ตรวจสอบ ค้นหาได้รวดเร็ว เช่น
  - รายงานการเข้าออกของผู้มาติดต่อ
  - รายงานสรุปยอดเข้าออกคงเหลือในแต่ละกลุ่ม
  - รายงานสรุปการติดต่อแยกตามประเภทผู้ที่มาติดต่อ/ ผู้ที่เข้าพบ
  - รายงานสรุปการติดต่อแยกตามบริษัท, ชั้น, แผนก, ฝ่าย และเรื่องที่ติดต่อ เป็นต้น
  - รายงานสรุปการติดต่อรายวัน, สัปดาห์, เดือน หรือตามวันเวลาที่ต้องการ
  - แสดงผลเป็นกราฟหรือตารางได้
  - ส่งออกเป็น Excel, Text, PDF ได้

 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย
  - เครื่องสแกนบัตรประชาชน เพื่ออ่านข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล จากบัตรเข้าไปในโปรแกรม
 • - เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก เพื่ออ่านข้อมูลจากใบขับขี่เข้าไปในโปรแกรม
 • - เครื่องสแกนภาพบัตร/พาสปอร์ต เพื่อเก็บภาพบัตรประชาชน, พาสปอร์ต, ใบขับขี่ และเอกสารสำคัญอื่นๆ (Option) - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อสแกนนิ้วแทนการอ่านบัตร นำไปใช้กับการลงเวลาเข้าออกพนักงานได้ (Option)
 • - กล้อง Webcam เพื่อถ่ายรูปผู้มาติดต่อทั้งตอนเข้าและออก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัย
 • - เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบติดต่อ กรณีเจ้าหน้าที่ภายในต้องประทับตราหรือลงชื่อยืนยันการเข้าพบ
 • - เครื่องอ่านบัตร RFID สำหรับอาคารที่ใช้บัตร RFID ในการเปิดปิดประตูและระบบลิฟท์ (Option)


 

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้