WAC FORM OCR
ระบบแปลงภาพเอกสารเป็นข้อมูล (Document Data Capture)
รองรับภาษาไทย

          เอกสารในหน่วยงานจำนวนมากมีข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการใช้พัฒนาปรับปรุงธุรกิจ ในยุค BIG DATA & AI แต่อุปสรรคสำคัญคือ การนำเข้าข้อมูลในระบบที่มีความยุ่งยาก WAC FORM OCR ออกแบบมาให้ง่ายสำหรับการแปลงข้อมูลจากเอกสารสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในรูปกระดาษหรือ ไฟล์ เพียงแค่กำหนดเทมเพลท กำหนดตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการ WAC FORM OCR จะตรวจจับ, บันทึกข้อมูลและภาพต้นฉบับลงฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ

• ลดพนักงานนำเข้าข้อมูล แก้ปัญหาการนำเข้าข้อมูลผิดพลาดได้ 100%
• รองรับการทำงานหลายภาษาทั้งไทย, อังกฤษ, ตัวอักษรและตัวเลข
• รองรับการทำงานแบบ Check mark ทั้งแบบฝน, กากบาท, ขีดถูก เหมาะสำหรับงานตรวจข้อสอบ, แบบสอบถาม, เอกสารตรวจสอบคุณภาพการในสายการผลิต, Order Form, เอกสารตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ฯลฯ
• WAC Form OCR ทำงานโดยอัตโนมัติทั้งแบบอ่านเอกสารใหม่จาก Hot folder หรือนำเข้าเอกสารผ่าน Hi-Speed Scanner และรองรับการทำงานร่วมกับ Web application
• สามารถตรวจสอบภาพเอกสารย้อนหลัง, แก้ไขข้อมูลได้
• สามารถ Export ข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น Excel , CSV, PDF/A , Searchable PDF เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับ หน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลในเอกสารไปใช้ลดภาระการเก็บข้อมูลจากเอกสาร รองรับเอกสารหลายรูปแบบ เช่น หน่วยงานราชการ สายการผลิตในโรงงาน ใบสั่งซื้อ ใบรับ order แบ สอบถาม ข้อสอบพนักงาน ฯลฯ

  • ขั้นตอนการทำ Form OCR

  • • สแกนเอกสาร
  • • กำหนดบริเวณที่ต้องการอ่านข้อมูล
  • • ประมวลผล OCR เพื่อทำการแปลงไฟล์ภาพบริเวณที่กำหนดให้เป็นตัวอักษร
  • • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวอักษรได้ตามต้องการ
  • • นำข้อความที่ได้ส่งไปยังโปรแกรมที่ต้องการ หรือจะส่งออกเป็น Excel, Text ก็ได้

ตัวอย่างการนำระบบไปใช้กับงานนำเข้าข้อมูลใบเสร็จรับเงิน