Solution สำหรับการสอบ/วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก

WAC OMR
เครื่องตรวจข้อสอบ/แบบสอบถามอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ

WAC OMR เครื่องตรวจข้อสอบ/แบบสอบถามอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ

WAC OMR Lite
เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลสอบ สำหรับโรงเรียนและหน่วยงานขนาดเล็ก

WAC OMR Service
บริการตรวจข้อสอบ, แบบสอบถาม, แบบสำรวจ พร้อมวิเคราะห์ผล

Solution สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน

Classroom Management
โปรแกรมควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องฝึกอบรม รองรับ Windows 8, Wireless

Classroom Management 
โปรแกรมควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องฝึกอบรม
รองรับ Windows 8, Wireless

Language Lab
พัฒนาทักษะทางภาษาในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลได้อย่างมีประสิทธฺภาพ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายพิเศษ คุณภาพของภาพและเสียง ชัดเจน สมจริง

สุดยอดระบบ Language Lab ราคาประหยัด ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายพิเศษ คุณภาพของภาพและเสียง ชัดเจน สมจริง ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solution สำหรับการบริหารบุคคล

HRM (Human Resource Management)
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกความต้องการของงานบุคคล ประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการทำงาน

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR

K28 (Fingerprint Time Attendant)
ระบบบันทึกเวลาซื้อ 1 ได้ถึง 3 : เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ, โปรแกรมคิดเวลา และโปรแกรมคิดเงินเดือนอย่างง่าย

WAC TIME STAMP : K28
เครื่องบันทึกเวลาทำงานด้วยลายนิ้วมือ
ฟรี! โปรแกรมคิดเวลา และคิดเงินเดือนอย่างง่าย

FS21 (Fingerprint Time Attendant & Access Control)
เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและควบคุมการเข้าออก

FS21 (Fingerprint Time Attendant & Access Control)
เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและควบคุมการเข้าออก

WAC Visitor Pass :

ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อสำหรับอาคารสำนักงาน, โรงงาน, ศูนย์แสดงสินค้า และสถานที่สำคัญต่างๆ

Solution สำหรับการจัดการเอกสาร (Document Management)

Papyrus
ระบบ Workflow , จัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์